prawo

Zmiana taryfikatora mandatów i punktów karnych.

Zmiana taryfikatora mandatów i punktów karnych.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach z dniem 17 września 2022 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, weszła w życie zmiana zwiększająca ilość punktów karnych otrzymywanych za wykroczenia na drodze. Jest to konsekwencją wdrażania nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązującej od dnia 1 stycznia 2022 r.

Jakie kary aktualnie obowiązują na polskich drogach?

Wysokości kwot mandatów, które mogą wyszczuplić portfel kierowcy zostały uregulowane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ww. Rozporządzenia w związku ze świeżo wprowadzonym Rozporządzeniem podnoszącym ilość punktów karnych za wykroczenia na drodze: 
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
  • do 10 km/h – mandat w wysokości 50 zł i 1 pkt karny,
  • o 11-15 km/h – mandat w wysokości 100 zł i 2 pkt karne,
  • o 16-20 km/h – mandat w wysokości 200 zł i 3 pkt karne,
  • o 21-25 km/h – mandat w wysokości 300 zł i 5 pkt karnych,
  • o 26-30 km/h – mandat w wysokości 400 zł i 7 pkt karnych,
 • W momencie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 30 km/h kierowca, jeżeli nie jest to jego pierwszy „wybryk”, może otrzymać tzw. mandat na warunkach recydywy w kwocie dwukrotnie wyższej, który uzależniony jest od tego czy kierowca w okresie poprzednich dwóch lat od otrzymania pierwszego mandatu, dopuścił się kolejnego wykroczenia:
  • o 31-40 km/h – mandat w wysokości 800 zł i 9 pkt karnych, w przypadku recydywy mandat w wysokości 1600 zł,
  • o 41-50 km/h – mandat w wysokości 1000 zł i 11 pkt karnych, w przypadku recydywy mandat w wysokości 2000 zł,
  • o 51-60 km/h – mandat w wysokości 1500 zł i 13 pkt karnych, w przypadku recydywy mandat w wysokości 3000 zł,
  • o 61-70 km/h – mandat w wysokości 2000 zł i 14 pkt karnych, w przypadku recydywy mandat w wysokości 4000 zł,
  • o więcej niż 70 km/h – mandat w wysokości 2500 zł i 15 pkt karnych, w przypadku recydywy mandat w wysokości 5000 zł.
Stawki mandatów i punktów karnych w 2022

Stawki mandatów i punktów karnych w 2022

Jakie wzrosty kwot innych wykroczeń drogowych przewidział ustawodawca?

Ustawodawca przewidział także wzrost innych kwot mandatów, m.in.:
 • korzystanie podczas jazdy z telefony wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – mandat w wysokości 500 zł i 12 pkt karnych
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście – mandat w wysokości 1500 zł i 15 pkt karnych, w przypadku recydywy mandat w wysokości 3000 zł,
 • omijanie pojazdu, których jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – mandat w wysokości 1500 zł i 15 pkt karnych, w przypadku recydywy mandat w wysokości 3000 zł,
Policja może nałożyć również grzywnę w wysokości 5 tys. zł, a w momencie zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. O nałożeniu wyższej grzywny decyzje podejmuje sąd, może ona sięgać kwoty do 30 tys. zł.

Aż 15 punktów karnych za jedno wykroczenie?

Do czasu wprowadzenia nowego rozporządzenia, na starych zasadach kierowca mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów karnych za jedno wykroczenie drogowe. Po dniu 17 września ilość punktów możliwych do otrzymania za jedno wykroczenie wzrosła aż do 15 punktów karnych. Do najbardziej penalizowanych zostały zaliczone:
 • prowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 

Jaki będzie limit punktów karnych?

Aktualny limit dla kierowcy posiadającego prawo jazdy dłużej niż jeden rok, wynosi nie więcej niż 24 punkty. Po przekroczeniu maksymalnej liczby punktów, kierowca dostanie od właściwego starosty skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje oraz na badanie psychologiczne. W przypadku nie zaliczenia egzaminu lub badań, starosta cofa uprawnienia do prowadzenia pojazdów i cały proces starania się o prawo jazdy zaczyna się na nowo. Dla kierowcy o stażu krótszym niż jeden rok, górną granicą jest liczba 20 punktów karnych. Po jej przekroczeniu starosta cofa od razu wszelkie uprawnienia do prowadzenia pojazdów. 

Kiedy moje punkty karne zostaną usunięte?

Punkty każdego kierowcy, który popełnił wykroczenie drogowe i został ukarany mandatem karnym przed dniem 17 września 2022 r. zostaną usunięte po upływie roku od dnia naruszenia. Sytuacja ta ulega zmianie, gdy mandat został wystawiony po 17 września 2022 r. W takim przypadku okres usunięcia naliczonych punktów karnych rozpoczyna bieg w momencie opłacenia mandatu i co istotne, został on wydłużony do lat dwóch. Co istotne, od 17 września 2022 r. nie ma możliwości obniżenia ilości punktów karnych przez zaliczenie specjalnego kursu reedukacyjnego.

Leave a comment