Spadek i formalności

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe - Testament - radca prawny Paweł Wielkanowski Toruń

Prawo spadkowe to bardzo rozległa gałąź prawa, która reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Osobną kwestią jest także testament, który można, ale nie trzeba sporządzić.

Śmierć bliskiej osoby to z reguły ogromny cios dla rodziny. Najczęściej trudno zabrać się za jakiekolwiek formalności, jednak kiedyś przyjdzie dzień, w którym nadejdzie konieczność udania się do notariusza albo do sądu.

Sprawy spadkowe

Otrzymanie spadku po zmarłym bliskim może być wielką niewiadomą. Prawo spadkowe stanowi, że odziedziczyć można m.in. nieruchomości, ruchomości, ale też długi. W przypadku przyjęcia spadku wprost, należy spłacić wszelkie zadłużenia, co może okazać się bardzo kłopotliwe dla osób powołanych do dziedziczenia. 

Spadek można także odrzucić, jednak w przypadku nieletnich jest to nieco trudniejsze.

Osoby dorosłe mogą złożyć wniosek do sądu albo udać się do notariusza, jednak w przypadku dzieci, konieczne jest złożenie do sądu rodzinnego wniosku o zgodę na dokonanie czynności przewyższającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego.

Testament – czy warto go sporządzić?

W niektórych przypadkach spisanie testamentu pozwala na rozwianie wielu wątpliwości i zapobieżenie potencjalnym sporom, jakie mogą się utworzyć po śmierci spadkodawcy. W realiach polskiego prawa spadkowego sposobem na spisanie „najbezpieczniejszego” testamentu jest dokonanie tego w formie aktu notarialnego. Dzięki temu interesant otrzyma dokument, który ma wysoki stopień autentyczności. By spisać testament należy mieć przy sobie dowód tożsamości, a także informacje na temat danych osobowych spadkobierców. Prawo spadkowe stanowi, że dokument ten w każdej chwili można zmienić lub odwołać.

Obecnie wyróżnia się kilka rodzajów rozrządzeń (postanowień) w testamentach. Jednym z nich jest zwykłe powołanie do całości spadku jednego lub kilku spadkobierców.

Kolejnym rodzajem rozrządzenia spadkowego jest zapis zwykły, który zobowiązuje spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby.

Wyróżnia się także testament z zapisem windykacyjnym. Testator może zawrzeć w testamencie również wydziedziczenie, które wyłącza daną osobę ze spadkobrania. Osoby pominięte w testamencie (nie wydziedziczone), a będące w gronie spadkobierców ustawowych, mają prawo do zachowku.

Dziedziczenie spadku po zmarłym krewnym
Dziedziczenie spadku po zamarłym

Procedura nabycia spadku po zmarłym 

Kiedy następuje moment otwarcia spadku? 

  • Zgodnie z art. 924 Kodeksu cywilnego za moment otwarcia spadku uznaje się śmierć  spadkodawcy. Termin ten jest określony w akcie zgonu, który sporządzany jest na  podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu.  

Kategorie spadkobierców

Możemy wyróżnić pięć grup osób powołanych do dziedziczenia spadku: 

  • Grupa pierwsza: małżonek i zstępni (dzieci, wnuki czy prawnuki); 
  • Grupa druga: rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa; 
  • Grupa trzecia: dziadkowie i zstępni dziadków; 
  • Grupa czwarta: pasierbowie; 
  • Grupa piąta: gmina zamieszkania spadkodawcy, Skarb państwa. 

Jak powinien wyglądać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sądu rejonowego właściwego  miejscowo ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Wniosek powinien  zawierać następujące informacje:  

  • dane wnioskodawcy oraz reprezentujących ich radców prawnych lub adwokatów,  uczestników (należy wskazać spadkobierców ustawowych zmarłego), treść żądania wniosku (czyli o co się wnosi), 
  • uzasadnienie, żądania wniosku, 
  • załączniki – opłata sądowa w wysokości 100 zł, odpisy aktu urodzenia, małżeństwa czy  zgonu, testament oraz inne dokumenty, które wykazywałby by możliwość dołączenia  do “grupy” spadkobierców, opłatę w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł.  

Wniosek powinien zawierać dane spadkodawcy co do śmierci oraz jego ostatniego pobytu. 

Przed złożeniem wniosku o nabycie spadku warto jest zasięgnąć opinii radcy prawnego,  który nie tylko udzieli szczegółowych informacji dotyczących postępowania, ale również  pomoże jako pełnomocnik w trakcie jego trwania.  

Co to jest dział spadku i jak wygląda? 

Działem spadku nazywamy podział majątku spadkowego między spadkobierców. Innymi  słowy jest to wyznaczenie przez sąd jaka części majątku zmarłego przypada każdemu ze  spadkobierców.  

Dział spadku można dokonać na dwa sposoby: na podstawie umowy lub w drodze  postępowania sądowego. 

Stronami o dział spadku są wszyscy współspadkobiercy. Brak jakiegokolwiek porozumienia  pomiędzy stronami co do podziału spadku oznacza konieczność wdrożenia postępowania  sądowego. Jeżeli natomiast wszystkie strony zgadzają się co do podziału spadku to możemy skorzystać z możliwości podziału spadku na podstawie umowy.

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Przy dziedziczeniu gospodarstw rolnych ustawodawca w kodeksie cywilnym wprowadził szereg szczególnych zasad. Ustawowymi spadkobiercami gospodarstwa rolnego są osoby, które w chwili otwarcia spadku stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej albo mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo są trwale niezdolni do pracy. Wnuki spadkodawcy stale pracujący bezpośrednio przy produkcji rolnej albo mające przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej mogą dziedziczyć gospodarstwo rolne również, gdy ich rodzice nie spełniają ww. przesłanek dziedziczenia. Tak samo jak w przypadku wnuków, została uregulowana kwestia dziedziczenia rodzeństwa spadkodawcy. W przypadku, gdy żadna osoba nie spełnia warunków do dziedziczenia gospodarstwa rolnego wskazanych w ustawie, dziedziczenie odbywa się na zasadach ogólnych.

Podział gospodarstwa rolnego przy dziedziczeniu.

Dziedziczenie przez więcej niż jednego spadkobiercę gospodarstwa rolnego następuje na zasadach przewidzianych, jak przy zniesieniu współwłasności. Jeżeli więc podział gospodarstwa rolnego w związku z dziedziczeniem byłby sprzeczny z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej (np. jeden lub kilku spadkobierców nie okazują zainteresowania w dalszym prowadzeniu gospodarstwa) to sąd przyzna całe gospodarstwo spadkobiercy, na którego wyrażą zgodę wszystkie pozostałe osoby uprawnione do dziedziczenia. W przypadku braku powyższej zgody, sąd przyzna gospodarstwo rolne spadkobiercy, który zajmuje się jego prowadzeniem lub stale w nim pracuje, taki   przemawia za tym interes społeczno-gospodarczy takiego działu. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkować przyznaniem gospodarstwa spadkobiercy, który daje najlepszą gwarancję jego należytego prowadzenia. Spadkobierca, któremu przypadło gospodarstwo rolne ponosi od chwili działu spadku wraz ze spadkobiercami otrzymującymi od niego spłaty odpowiedzialność za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w stosunku do wartości otrzymanego udziału.

pawel-wielkanowski-logo

Paweł Wielkanowski

Założyciel Kancelarii, radca prawny i mediator
Prawo spadkowe

Najczęstsze pytania odnośnie prawa spadkowego

W którym momencie następuje otwarcie spadku, kiedy następuje jego nabycie przez uprawnionego i z czego składa się spadek?

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. W tym samym momencie dochodzi do jego nabycia przez osoby uprawnione – spadkobierców. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki zmarłego z wyjątkiem tych ściśle z nim związanych (np. obowiązek alimentacyjny) oraz praw, które z chwilą śmierci przechodzą na oznaczone osoby.

Jakie są źródła powołania do spadku?
Jak odwołać testament?
Kiedy testament jest nieważny?
Jakie są dozwolone formy testamentu?
Kto posiada zdolność do dziedziczenia?
Kiedy osoba jest niegodna dziedziczenia?
Czy rozwiedziony małżonek dziedziczy po byłym małżonku?
Co w sytuacji, gdy osoba zmarła nie pozostawiła testamentu?
Jak sporządzić ważny testament?
Jaki jest udział spadkowy przy dziedziczeniu ustawowym?
Przyjęcie lub odrzucenie spadku.
Stwierdzenie nabycia spadku
Co w sytuacji gdy spadkodawca miał długi?
Zachowek i komu przysługuje?
Ile czasu trwają sprawy spadkowe?
Jakie są koszty sprawy spadkowej?