Wycena usług prawnych

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia za usługi prawne

Wynagrodzenie za usługi prawnicze

Dokładna wycena każdej sprawy następuje przed podjęciem się przez Kancelarię jej prowadzenia. Działając w zgodzie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, wysokość honorarium za usługi Kancelarii ustalana jest z uwzględnieniem:

 • koniecznego nakładu pracy,
 • wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy,
 • precedensowego bądź nietypowego charakteru sprawy,
 • miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta,
 • znaczenia sprawy dla klienta,
 • odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy,
 • utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych klientów
  rodzaju więzi z klientem.

W większości spraw istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Jest to forma wynagrodzenia w przypadku powierzenia Kancelarii kompleksowego prowadzenia sprawy – obejmuje konsultacje prawne, sporządzanie wszelkich pism procesowych, uczestniczenie w mediacjach i negocjacjach, a takża zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wynagrodzenie nie może być niższe nie określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265).

Wynagrodzenie za jednostkową czynność

Jest Formą wynagrodzenia w sytuacji braku kompleksowego prowadzenia sprawy przez Kancelarie. Może polegać na między innymi na:

 • jednorazowym zastępstwie procesowym,
 • sporządzeniu projektu umowy,
 • sporządzeniu pisma procesowego lub wezwania do zapłaty.

Wynagrodzenie za jednorazową poradę prawną

Forma wynagrodzenia w sytuacji spotkania w celu przedstawienia problemu i uzyskania wstępnej oceny sprawy pod kątem zasadności dalszego jej prowadzenia przez Kancelarię lub samodzielnie przez Klienta.

Wynagrodzenie za usługi mediacyjne

Koszty mediacji pozasądowych w sprawach o prawa majątkowe

200 zł – jednorazowa opłata rejestracyjna za czynności administracyjne związane z rozpoczęciem mediacji, ponoszona przez stronę lub strony zgłaszające chęć mediacji. Obejmuje przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz organizację procedury mediacyjnej. Cena obejmuje spotkanie informacyjne trwające do 1 h.

W sprawach, w których można ustalić wartość przedmiotu sporu wynagrodzenie mediatora wynosi: 1% wartości przedmiotu sporu, lecz nie mniej niż 250 zł.

W sprawach o prawa majątkowe, w których nie ma możliwości ustalenia wartości przedmiotu sporu, wynagrodzenie mediatora zostaje określone w trybie negocjacji.

250 zł – sporządzenie projektu ugody i protokołu z mediacji

Koszty mediacji pozasądowych / umownych w sprawach niemajątkowych

200 zł – jednorazowa opłata rejestracyjna za czynności administracyjne związane z rozpoczęciem mediacji, ponoszona przez stronę lub strony zgłaszające chęć mediacji. Obejmuje przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz organizację procedury mediacyjnej. Cena obejmuje spotkanie informacyjne trwające do 1 h.

500 zł – za pojedynczą sesję mediacyjną (max 1,5h) Strony umawiają się między sobą co do podziału tej kwoty między siebie.

250 zł – sporządzenie projektu ugody i protokołu z mediacji.

Zasady płatności

Opłata wnoszona jest wyłącznie z góry przed sesją. Możliwa jest płatność gotówką lub przelewem na początku sesji.

W przypadku gdy sesja nie zostanie odwołana na 24 godziny przed jej rozpoczęciem, rezerwujący obowiązany jest dokonać 50% opłaty za zarezerwowany czas. Zatem celowe jest ewentualne wcześniejsze odwołanie spotkań.

pawel-wielkanowski-logo

Paweł Wielkanowski

Założyciel Kancelarii, radca prawny i mediator
Wynagrodzenie za usługi

Najczęstsze pytania dotyczące wynagrodzenia

(w przygotowaniu)

(w przygotowaniu)