Polubowne rozwiązania

Mediacje - Toruń

Mediacje - Paweł Wielkanowski Toruń

Szukasz mediatora w Toruniu? Jesteśmy orędownikami polubownego rozwiązywania sporów, a w szczególności mediacji.

Mediacja jest świetnym narzędziem w rozwiązywaniu sporów o różnorakim charakterze, chociażby występujących w relacjach między bliskimi sobie osobami, w stosunkach pracodawca-pracownik jak też w stosunkach biznesowych.

Zgodnie z prawem wspólnotowym jest to sposób poszukiwania przez strony rozwiązania problemu z udziałem kompetentnej, bezstronnej osoby, która nie zawiaduje konfliktem, lecz jedynie procedurą jego rozwiązania (procedurą mediowania). Mediacje są całkowicie dobrowolne, nie są tak sformalizowane jak postępowanie sądowe, są też poufne.

W sytuacji gdy określony spór został już skierowany do sądu powszechnego, to skierowanie tego sporu do mediacji przez sąd (mediacja sądowa)  wymagać będzie zgody stron. Jeśli w ciągu takiej mediacji strony zawrą ugodę, sąd z urzędu zwróci stronie, która zainicjowała postępowanie sądowe 3/4 części opłaty sądowej.

Podkreślić należy, że strony zamiast wnosić sprawę do Sądu mogą od razu skierować sprawę do mediacji. Mamy wtedy do czynienia z tzw. mediacją pozasądowa. Po zakończeniu takiej mediacji Mediator przesyła sądowi ugodę zawartą z jego udziałem celem zatwierdzenia. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma skutki prawne tożsame z ugodą zawarta w postępowaniu sądowym – obie są tytułami egzekucyjnym (wykonawczymi). Mediacja pozwala dodatkowo na znacznie szybsze i nieporównanie tańsze znalezienie rozwiązania sporu niż udział w postępowaniu sądowym.

Gorąco zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy rozwiązywania sporów przy wykorzystaniu naszej kancelarii prawnej w Toruniu.

 

Co to jest mediacja? 

Mediacją nazywany jest proces, pozasądowego rozwiązywania sporów, w których występuję dodatkowo trzecia strona, którą nazywamy mediatorem. Celem mediacji jest osiągnięcie  porozumienia i znalezienie wspólnego rozwiązania, które będzie zadowalające dla obu stron.  Mediacja może dotyczyć różnych aspektów takich jak: konflikty rodzinne, pracownicze,  handlowe czy nawet sąsiedzkie. Mediacje stosujemy w celu uniknięcia konieczności  prowadzenia procesu sądowego, który może okazać się długotrwały oraz kosztowny. W porównaniu do procesu sądowego mediacja jest zdecydowanie bardziej elastyczna oraz daje stronom większą kontrolę nad sprawą i tworzy perspektywy na bardziej kreatywne rozwiązanie sporu. W toku mediacji mediator ma za zadanie pomóc stronom w komunikacji oraz dojściu do konsensusu. Rolą mediatora nie jest więc jakiekolwiek narzucanie stronom rozwiązań ani rozstrzygnięć danego sporu, lecz wspieranie stron w negocjacji oraz w dialogu.  

Mediator w Toruniu - zasady mediacji

Rodzaje mediacji 

Istnieje wiele różnych rodzajów mediacji, które występują w zależności od charakteru  sporu czy preferencji stron. Do najbardziej popularnych rodzajów mediacji zaliczamy: 

 • Sądowe: w których sąd wyznacza mediatora, z listy stałych mediatorów sądowych.  W przypadku mediacji sądowych mediator sam kontaktuje się ze stronami oraz  wyznacza dogodny termin do spotkania. Mediacje sądowe charakteryzuje również  to, że mają one ustawowo ustalony termin realizacji oraz z góry określone koszty  postępowania mediacyjnego. Mediacje tego rodzaju są oparte o kodeksy takich praw  jak: cywilne, karne, administracyjne, pracy czy opiekuńczym i rodzinnym, w  zależności od sytuacji stron. Mediacja sądowa, tak jak każda inna mediacja  charakteryzuje się dobrowolnością oraz bezstronnością, neutralnością czy poufnością  mediatora.  
 • Pozasądowe: są one alternatywną wersja mediacji sądowych, w których strony bądź  strona konfliktu wybiera mediatora, który ma za zadanie pomóc rozstrzygnąć dana  sprawę. Mediator, kontaktuje się ze stronami konfliktu oraz wyznacza dogodny  termin dla obu stron do rozpoczęcia rozmów mediacyjnych. Mediacje pozasądowe są  szybszą formą mediacji od sądowych, ponieważ nie wiążą się one z procesem  sądowym. Koszt mediacji pozasądowej wyznacza umowa zawarta ze stronami  mediacyjnymi. 

Rodzaj mediacji zależy też od rodzaju oraz płaszczyzny sprawy, której dotyczy konflikt. Każda  mediacja jest inna oraz dotyczy odmiennych aspektów życia. Do najbardziej popularnych  rodzajów mediacji zaliczamy: 

 • Rodzinne: mediacje rodzinne najczęściej dotyczą spraw związanych z rozwodami, opieką nad dziećmi czy finansami. Mediator w sprawach rodzinnych musi być nad  wyraz ostrożni. Sprawy rodzinne jak i rozwodowe są przeważnie bardzo burzliwą  kwestią, która zawsze budzi duże emocji pomiędzy stronami. 
 • Rozwodowe: są częścią mediacji rodzinnych. W mediacjach rozwodowych mediator  wraz ze stronami może wypracować konsensus, który sprawi, że późniejsza sprawa rozwodowa będzie tylko formalnością. Podczas tego typu mediacji, strony mogą w  sposób szczegółowy dogadać pomiędzy sobą wszelkie warunki przyszłego rozwodu,  sposób rozstania czy kwestie związane z opieką nad dziećmi.  
 • Cywilne: celem mediacji w kwestiach cywilnych jest zawarcie ugody pomiędzy  stronami. Mediator w mediacjach cywilnych pomaga stroną dojść do porozumienia  związanych zawarciem ugody w drodze mediacji w kwestiach związanych z: podziałem spadku, podziału majątku, zniesieniem współwłasności czy kwestiach  związanych z zachowkiem.  
 • Pracownicze: może mediacje pracownicze nie są szczególnie znanym typem  mediacji, ale coraz bardziej zyskują na popularności. W mediacjach pracowniczych  zadaniem mediatora jest dojście do porozumienia (dwóch) zwaśnionych stron konfliktu (zobacz także prawo gospodarcze). Udział mediatora w rozmowach pracowniczych pomoże oczyścić atmosferę  oraz wypracować pewne nawyki, które ułatwią pracę w danym zespole.  

Przed rozpoczęciem mediacji rekomendujemy zasięgnąć pomocy radcy prawnego lub mediatora, którzy dokładnie wytłumaczą nam przebieg mediacji oraz możliwości jakie nam ona daje. Należy wskazać, że każda sprawa z jaką przychodzimy do mediatora lub radcy prawnego jest indywidualna i wymaga odmiennych środków do rozwiązania konfliktu.  

Mediacja z pomocą specjalisty - prawnika w Toruniu

Podstawowe zasady mediacji 

Mediacja jest procesem rozwiązywania sporów, podczas którego mediator jako  strona  neutralna pomaga rozwiązać spór, który powstał pomiędzy dwoma innymi stronami. Mediacja toczy się zgodnie z określonymi procedurami. Podstawowe zasady mediacji to: 

 • Dobrowolność: każda z mediacji jest dobrowolna, żadna ze stron nie jest zmuszana  do osiągnięcia jakiegokolwiek porozumienia. Dobrowolność mediacji oznacza  również, że strony z własnej woli decydują się na udział w mediacjach oraz mogą  wycofać się na każdym etapie rozmów postępowania mediacyjnego.  
 • Bezstronność: osoby biorące udział w spotkaniu mediacyjnym są sobie równie oraz  są tak samo traktowane. Mediator pozostaje obiektywny oraz nie staje po żadnej  stronie konfliktu.  
 • Neutralność: mediator nie sugeruje stornom sposobu rozwiązania danego konfliktu,  mediator ma za zadanie pomóc stroną, aby te w sposób samodzielny znalazły wyjście  oraz podjęły adekwatną decyzję.  
 • Poufność: mediator z racji swojej profesji nie może ujawnić nikomu informacji oraz  przebiegu mediacji. Wszelkie sprawy oraz informacje są objęte tajemnicą, zasada ta  ma zagwarantować stroną mediacji poczucie bezpieczeństwa. 

Każdy z mediatorów w naszej kancelarii dąży do rozwiązywania konfliktów w taki sposób, aby każda ze stron była możliwie zadowolona z osiągniętego konsensusu.  Dzięki podstawowym zasadom mediacji, którymi się kierują nasi mediatorzy wszelkie konflikty z jakimi zgłosi się klient są rozwiązywane na jak najwyższym poziomie. 

Kim jest mediator? 

Mediator jest neutralną „trzecią stroną” w postępowaniu mediacyjnym, której zadaniem jest pełnienie roli pośrednika w sporze lub konflikcie między stronami tego konfliktu. Mediator pomaga  stronom w dojściu do ugody. Mediator ma ułatwiać komunikację  i negocjacje, tak aby pomóc stronom znaleźć wspólny grunt i osiągnąć akceptowalne dla każdej z nich rozwiązanie. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – nie ma za zadanie rozstrzygać jakichkolwiek sporów czy konfliktów tylko wspierać obie strony, tak aby same znalazły odpowiednie rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Mediator jest wykwalifikowanym specjalistą, który posiada odpowiednie umiejętności komunikacyjne oraz negocjacyjne. Ma za zadanie stworzyć “odpowiedni grunt” tak, aby strony mogły wyrazić swoje  interesy, obawy oraz wymagania co do strony przeciwnej. Mediator nie opowiada się po którejkolwiek ze stron sporu ani nie podejmuje za nie decyzji, natomiast pomaga w poszukiwaniu rozwiązań, które będą korzystne i akceptowalne przez obie ze strony. Mediacja jest często  stosowana na różnych płaszczyznach życia codziennego i może dotyczyć kwestii jak: spory  rodzinne, problemy społeczne, spory w pracy czy w biznesie. Mediacja jest procesem  dobrowolnym co oznacza, że strony konfliktu nie działają pod przymusem i mają prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w rozmowach mediacyjnych.  

Kto może być stałym mediatorem?  

Stałym mediatorem może zostać osoba fizyczna, która spełnia następujące kryteria: 

 • Spełnia warunki określone w art.1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 
 • Zna język polski; 
 • Ma ukończone 26 lat; 
 • Ma adekwatną wiedzę oraz umiejętności w zakresie prowadzenia i przebiegu  mediacji; 
 • Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe; 
 • Została wpisana na stałą listę mediatorów przez prezesa sądu okręgowego. Koszty mediacji 

Koszty mediacji mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak: lokalizacja,  doświadczenie mediatora, rodzaj sporu oraz złożoność sprawy. Nie można wyznaczyć  ogólnej ceny za mediacje, ponieważ każda sprawa jest inna a mediacja sama w sobie jest  procesem elastycznym. Wynagrodzenie mediatora może być ustalane na różne sposoby  takie jak:  

 • Stawka godzinowa 
 • Czas trwania mediacji: chodzi tutaj o czas potrzebny na przeprowadzenie mediacji,  im dłużej trwa mediacja, tym koszty mogą być większe.
 • Liczba sesji: każda sprawa z jaką zgłaszamy się do mediatora jest inna i wymaga  różnej ilości sesji. W niektórych zawiłych przypadkach może być to nawet kilka sesji  mediacji. 
 • Podział kosztów między strony: strony zaangażowane w mediacje mogą ustalić, jak  podzielić się koszty mediacji między siebie. Podział ten może być równomierny czy  proporcjonalny do zasobności stron. 

Co jest celem mediacji? 

Celem mediacji jest pomoc stronom danego konfliktu we wspólnym znalezieniu rozwiązania problemu poprzez negocjacje oraz porozumienie. Mediacja jest procesem, w którym mediator jako osoba bezstronna i neutralna, wspomaga strony w komunikacji i poszukiwaniu akceptowalnego dla obu stron rozwiązania. Celem mediacji nie jest więc faworyzowanie którejś ze stron. Mediacje pomagają stronom konfliktu w dojściu do porozumienia możliwego do zaakceptowania przez obie strony bez potrzeby rozwiązywania zaistniałego sporu na drodze sądowej.  

Przed rozpoczęciem mediacji warto jest zasięgnąć rady mediatora lub radcy prawnego,  którzy określą czy problem z jakim zgłasza się klient możliwy jest do rozwiązania poprzez  mediacje albo inna formę rozwiązywania konfliktów. 

pawel-wielkanowski-logo

Paweł Wielkanowski

Założyciel Kancelarii, radca prawny i mediator