prawo

Czym jest opieka naprzemienna? 

Opieka naprzemienna jest sposobem sprawowania opieki nad dzieckiem przez obojga z rodziców. Ten model opieki jest często stosowany w sytuacjach, gdy jedno z rodziców nie jest w stanie poświęcić całego swojego czasu na opiekę nad dzieckiem np. z powodów zdrowotnych bądź pracy. 

Model opieki naprzemiennej jest bardzo popularny na zachodzie Europy oraz w Stanach  Zjednoczonych. W Polskich przepisach natomiast nie znajdziemy wprost napisanych  przepisów, które regulowałyby formę naprzemienna. 

Kiedy Sąd ustanawia opiekę naprzemienną?

W przypadku rozwodu Sąd może zdecydować się na taki model w kilku przypadkach takich jak: 

  • Oboje z rodziców sprawują pełną władzę rodzicielską. W przypadku, jeżeli któreś z  rodziców nie posiada pełnej władzy rodzicielskiej, bądź zostanie mu ona odebrana  Sąd może nie zgodzić się na przyznanie opieki rodzicielskiej.  
  • Opieka naprzemienna zostanie tylko i wyłącznie wtedy ustanowiona, kiedy Sąd uzna,  że rodzice są w stanie dla dobra dziecka dojść do porozumienia, aby wspólnie  wychowywać swoje dziecko, bez ograniczania kontaktu z którymś z rodziców. Co  warto również znaczyć, że Sąd we wszystkich przypadkach będzie kierował się  dobrem dziecka. 
  • Jeżeli oboje rodziców dojdzie do porozumienia najlepiej sporządzonego na piśmie,  że będą oni działać wspólnie oraz decydować razem o dalszych losach swojego  dziecka. Jest to tak zwany plan wychowawczy, który jest przedstawiany przed sądem  podczas rozprawy rozwodowej.  

Model opieki naprzemiennej sprawdza się tylko wtedy, gdy pomiędzy rodzicami nie ma żadnego konfliktu. Opieka naprzemienna wymaga w praktyce bardzo dużego nakładu pracy oraz sumiennego rozplanowania zadań i obowiązków, aby współpraca między rodzicami dziecka była jak  najlepsza. Zaletą tego modelu opieki jest fakt, że dziecko ma równe relacje z obojgiem  rodziców, dzięki temu łatwiej jest mu się oswoić z nową sytuacją. Należy też zwrócić uwagę, że każde z rodziców ma możliwość do budowania relacji ze swoim dzieckiem.  

W sytuacji, gdy rodzice zdecydują się na opiekę naprzemienną warto było by udać się do adwokata bądź radcy prawnego specjalizującego się w prawie rodzinnym w celu uzyskania porady oraz informacji dotyczącej  uzyskania tego typu modelu sprawowania opieki na rozprawie sądowej.

Czym jest opieka naprzemienna nad dzieckiem?
Czym jest opieka naprzemienna nad dzieckiem?

Prawa rodziców podczas opieki naprzemiennej 

Gdy mamy do czynienia z opieką naprzemienna oboje rodziców zarówno ojciec , jak i matka dziecka mają te same prawa i te same zasady do opieki nad swoim dzieckiem.

Decydują ono wspólnie w ważnych sprawach dziecka takich jak: edukacja, zdrowie czy otoczenie. Opieka naprzemienna jest o tyle skomplikowanym modelem opieki, ponieważ  wymaga ona od rodziców, którzy są po rozwodzie daleko idącej współpracy, a jak sami  wiemy przeważnie ciężko odstawić emocje i dawne winy, aby przejść do normalnego życia. Dlatego też model ten jest mało popularnym rozwiązaniem. Warto również opracować  dokładny schemat działania, który pozwoli rodzicom dziecka na wyrobienie sobie pewnych nawyków, które ułatwią komunikację między nimi. W takim celu najlepiej ustalić dni spotkań, w który dzień dziecko ma być u którego z rodziców.

Opieka naprzemienna, a alimenty 

Na wstępie trzeba wyraźnie zaznaczyć, że fakt sprawowania przez oboje rodziców  pieczy nad dzieckiem nie umarza obowiązku alimentów wobec dziecka. Prawo polskie  również, możemy znaleźć informację, że obowiązek alimentacyjny rodziców do ponoszenia  wydatków związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka/dzieci jest niezależny od tego,  gdzie ono się znajduje.  

Na rozprawach rozwodowych Sąd często ogłasza w swoich postanowieniach, że koszty utrzymania, wychowania dziecka będą dzielone na dwoje rodziców, czyli każde z rodziców będzie miało swój wkład finansowy w utrzymanie ich dziecka. Nie określa on jednak z reguły  konkretnych kwot dla każdego z rodziców. Informuje jednak, że obowiązkiem każdego  rodzica jest utrzymanie oraz wychowanie swojego dziecka do ukończenia przez niego  pełnoletności. 

Ten sposób rozwiązania sprawy niesie wiele dobrego dla obojga rodziców, ponieważ mogą oni dzielić się na pół wydatkami na dziecko.

Dodatkowo każdy większy czy nieoczekiwany  wydatek mogą razem rozplanować oraz przeznaczyć wspólnie na to pieniądze. Natomiast  jeżeli do takiego porozumienia nie dojdzie Sąd jest zmuszony do orzeknięcia o dokładna  wysokość alimentów oraz rodzica, który będzie musiał płacić te alimenty. Przy czym warto  podkreślić, że bierze on wtedy pod uwagę różne aspekty takie jak: możliwości finansowe danego z rodziców oraz ilość spędzonego czasu z każdym z rodziców. Wysokość alimentów jest ustalana indywidualnie do każdej sprawy. Bierze się wtedy pod uwagę potrzeby dziecka  do możliwości finansowych rodzica – jeżeli zachodzi duża różnica majątkowa pomiędzy  rodzicami Sąd w większości przypadkach może zarządzić większe alimenty na rzecz rodzica,  który jest w gorszej sytuacji finansowej.  

 

Opieka naprzemienna nad dzieckiem
Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Wady i zalety opieki naprzemiennej  

Opieka naprzemienna jak zresztą każdy model opieki posiada swoje wady jak i zalety, a o to  kilka z nich: 

Zalety opieki naprzemiennej:  

  • Kontynuacja opieki: po postanowieniu przez Sąd opieki naprzemiennej,  każde z rodziców ma takie same prawa opiekuńcze oraz wpływ na rozwój  dziecka. Jest to szczególnie ważne dla dziecka, które może ciężko odnajdować  się w nowej sytuacji jakim jest zakończenie małżeństwa przez rodziców.
  • Podział obowiązków: model opieki naprzemiennej przy dobrym  porozumieniu ze strony rodziców, pozwala na podział obowiązków między opiekunami. Każde z rodziców ma taki sam wpływ na kształtowanie i wychowanie ich dziecka. Dzięki skutecznemu podziałowi zadań obowiązki  opiekuńcze mogą być bardziej równomiernie rozłożone. 
  • Wsparcie emocjonalne: w pierwszych miesiącach po rozwodzie ważne jest  wsparcie emocjonalne oraz zrozumienie dziecka, albowiem musi ono dostosować się do nowej sytuacji, która nie jest łatwa szczególnie na początku. Ważne jest więc, żeby miało ono wsparcie od obojga rodziców.  Dzięki opiece naprzemiennej władza rodzicielska jest rozłożona równomiernie  przez Sąd i dziecko ma możliwość kontaktu z obojgiem swoich rodziców. 
  • Elastyczny czas: pozytywnym aspektem opieki naprzemiennej jest również to,  że rodzice mogą wymieniać się opieką nad swoim dzieckiem oraz dostosowywać ją do swoich grafików w pracy. Przy dobrej komunikacji  pomiędzy rodzicami jest to o tyle dobra sprawa, że jeżeli któremuś coś  wypadnie zawsze może liczyć na siebie. 

Wady opieki naprzemiennej: 

  • Przemieszczanie się “z domu do domu”: częsta zmiana otoczenia może źle  wpływać na samopoczucie dziecka, im częściej będzie ono zmieniane tym  trudniej dziecku będzie się odnaleźć w nowych sytuacjach i środowiskach.  
  • Niedoskonała komunikacja: głównym wyzwaniem jest utrzymanie stałej i  skutecznej komunikacji między rodzicami dziecka. Wiele rodziców napotyka  spore problemy w skutecznym przekazywaniu sobie ważnych informacji,  harmonogramów czy zasad dotyczących wychowania. Brak dobrej komunikacji może doprowadzić do zamieszania, a co za tym idzie do częstych  kłótni. 
  • Brak spójności w opiece: opieka naprzemienna może doprowadzić do braku  spójności w rutynach czy zasadach obowiązujących w domu. Każde z rodziców  może mieć zupełnie inne metody wychowania dziecka, co może źle wpływać  na jego stabilność psychiczną i emocjonalna. Brak spójności może również  utrudnić dziecku dostosowywanie się do określonych zasad i ograniczeń.  Dlatego też ważne jest, aby wprowadzić i przestrzegać wspólne zasady, aby  rodzicom i dziecku łatwiej funkcjonowało się w rodzinie. 

Leave a comment