prawo

Dodatek węglowy – jego wysokość i zasady przyznawania

Dodatek węglowy

W odpowiedzi na rosnące ceny opału ustawodawca ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, nazywaną dalej „Ustawą” wprowadził świadczenie mające być odpowiedzią na zaistniałą sytuację.
W naszej Kancelarii Prawnej pomożemy Państwu wypełnić wniosek o wypłatę wniosku. Poniżej znajdziecie Państwo garść informacji o tym świadczeniu.
Dodatek węglowy - zasady prawne

Dodatek węglowy – zasady prawne

Wysokość dodatku węglowego i zasady jego uzyskania

Wysokość dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wynosi obecnie 3000 złotych. Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek, na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawione zostaną bez rozpoznania. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie dokonywać weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czy przyznanie dodatku węglowego wymaga decyzji urzędu?

Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej jeśli wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, poinformuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Czy muszę odebrać decyzję o przyznaniu dodatku węglowego?

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Świadczenie to, zgodnie z wolą ustawodawcy, przysługuje (o ile umowy międzynarodowe nie przysługują inaczej):
 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w określonych w tej ustawie sytuacjach:
 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Piece węglowe i inne - dodatek węglowy

Jak rozumieć pojęcie gospodarstwo domowe?

Gospodarstwo domowe, Ustawa definiuje jako 1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo 2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Za paliwa stałe wedle ustawy rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, jest on przyznawany Wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).   Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego uznano, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Planowane zmiany

W związku z licznymi nadużyciami ze strony wnioskodawców obecnie trwają pracę nad zmianami w ustawie o dodatku węglowym, które mają objąć:
 • brak możliwości otrzymania kilku dodatków, przysługiwać będzie jeden dla wszystkich zamieszkujących pod tym samym adresem,
 • możliwość sprawdzenia stanu faktycznego dzięki porównaniu z złożonymi wcześniej przez wnioskodawcę deklaracjami,
 • termin rozpatrywania wniosku przedłużono do 60 dni
 • przed wypłata dodatku węglowego wynoszącego 3000 zł będzie przeprowadzana weryfikacja pozostałych deklaracji deklaracji śmieciowej, wniosku o świadczenia rodzinne dodatki do zasiłku rodzinnego, rejestru PESEL, wniosku o świadczenie wychowawcze(500 plus), rejestru mieszkańców, wniosku o dodatek osłonowy lub mieszkaniowy.
 • nowe zasady mają objąć już złożone, ale jeszcze nie rozpatrzone wnioski.

Jaki budżet przeznaczono na dodatek węglowy?

Już w art. 27 pierwotnej wersji ustawy o dodatku węglowym, limit wydatków na ten cel wyniósł 11,5 mld zł. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 95% z 11,5 mld zł, wysokość wypłacanych dodatków węglowych podlegać ma proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłat równa była maksymalnemu limitowi 11,5 mld zł. Już obecnie z pochodzących z 2/3 województw danych wynika, że gminy złożyły wnioski o przyznanie im prawie całej puli środków z zaplanowanych 11,5 mld zł. Pieniądze te są już więc zarezerwowane. Rzeczywiste zapotrzebowanie zgłoszone przez gminy wojewodom wyniesie około 14-16 mld zł. W tej sytuacji istnieje więc możliwość zmniejszenia wysokości dodatku.

1 Comment

 1. 512759194

  2022-09-16

  Brak decyzji i pieniędzy

Leave a comment