Zakres usług prawnych

Nasza kancelaria świadczy szeroki zakres usług między innymi z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, spadkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, karnego. Zajmujemy się przy tym pomocą w sporządzaniu umów zgodnych z literą prawa, a zarazem satysfakcjonujących dla naszych Klientów.

Zapraszamy do sprawdzenia szczegółów zakresu zadań, jakich jesteśmy w stanie się podjąć w kancelarii. Zajmujemy się nie tylko poradami z zakresu prawa, lecz także prowadzeniem mediacji w konfliktach, tak aby polubownie i w dojrzały sposób rozwiązywać spory między danymi stronami. Świadczymy nasze usługi zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców prowadzących swoje biznesy.

Zakres działalności

 

Pomoc prawna

Świadczymy pomoc prawną zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, która polega przede wszystkim na:

 •  stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców indywidualnych i spółek handlowych, organów samorządu terytorialnego,
 • ustnych poradach, w siedzibie Kancelarii lub u Klienta,
 • konsultacjach telefonicznych, pocztą elektroniczną oraz przy pomocy form zdalnej komunikacji, jak np. Skype
 • sporządzaniu pisemnych opinii prawnych,
 • przygotowywaniu projektów umów,
 • zastępstwie procesowym przed sądami,
 • udziału w negocjacjach z Klientemi
 • reprezentowaniu Klienta w sprawach pozasądowych.

 

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców w szczególności poprzez:

 • stałą obsługę prawną przedsiębiorców m.in. poprzez:
 • wpis działalności gospodarczej we właściwej ewidencji albo rejestrze,
 • bieżące sprawy przedsiębiorstwa jak sprawy administracyjne,
 • sprawy o zapłatę, zmiany formy prawnej działalności itp.,
 • zakończenie działalności przedsiębiorcy przez złożenie wniosków do odpowiednich rejestrów czy ewidencji, wniosku o upadłość przedsiębiorcy i załatwienie wszelkich spraw z tym związanych,
 • wnioski o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców (po nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe, również w formie upadłości „konsumenckiej” jeśli przedsiębiorca prowadzący niegdyś indywidualną działalność gospodarczą, spełnia przewidziane tą ustawą wymogi),
 • pozwy o zapłatę wraz z windykacją należności,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
 • opinie prawne oraz audyty,
 • sporządzanie umów oraz innych potrzebnych dokumentów,
 • negocjacje z partnerami biznesowymi.

Prawo cywilne

 

W zakres specjalizacji Kancelarii wchodzi szeroko pojęte Prawo Cywilne w tym m.in.:

 • pozwy o zapłatę wraz z windykacją należności,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • opinie prawne oraz audyty,
 • sporządzanie umów oraz innych potrzebnych dokumentów,
 • sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie,
 • sprawy związane z ochroną dóbr osobistych,
 • sprawy o ustanowienie służebności,
 • sprawy o eksmisje,
 • sprawy o bezpodstawne wzbogacenie,
 • sprawy w postępowaniu nieprocesowym,
 • sprawy zasiedzenie
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • sprawy o odwołanie darowizny

 

 • sprawy o rozwód z orzeczeniem i bez orzeczenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego,
 • sprawy o separacje z orzeczeniem i bez orzeczenia winy w
 • rozkładzie pożycia małżeńskiego,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • sprawy o alimenty (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie,
 • uchylenie, ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego),
 • sprawy o ustalenie obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • sprawy związane z ojcostwem (ustalenie, zaprzeczenie),
 • sprawy o przysposobienie (adopcja),
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy związane z kontaktami z dzieckiem,

 

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,

 • sprawy o zabezpieczenie spadku oraz spis inwentarza,

 • sprawy o zachowek,

 • sprawy o dział spadku,

 • sprawy o unieważnienie testamentu,

 • sprawy o obalenie wydziedziczenia.

Prawo Pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności:

 

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów

 • wynagradzania, regulaminów pracy, wypowiedzeń oraz innych dokumentów,

 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej

 • sprawy o emerytury, renty oraz pozostałe świadczenia z ZUS-u i KRUS-u,

 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,

 • sprawy związane z odwołaniem od rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia, z winy Pracodawcy albo Pracownika,

 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za nadgodziny, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy  itd.,

 • sprawy odwołań od kar porządkowych.

Prawo administracyjne, a w szczególności:

 

 • stała obsługa jednostek samorządu terytorialnego,

 • zaskarżanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego,

 • sporządzanie i opiniowanie uchwał, decyzji administracyjnych, zarządzeń i innych aktów wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego,

 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej, wniosków, zażaleń i innych pism w postępowaniach administracyjnych,

 • skargi do Wojewódzkich Sadów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi sądami.

Prawo Karne, a w szczególności:

 

 • obrona oskarżonego w postępowaniu karnym, w tym również obwinionego w postępowaniu wykroczeniowym,

 • reprezentacja pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym,

 • prywatne i subsydiarne akty oskarżenia,

 • zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,

 • reprezentacja skazanych w sprawach dotyczących zarządzenia wykonania kary, odroczenia wykonania kary, przerwy w obywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary, zamiany kary orzeczonej na kare zastępczą, zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Formularz kontaktowy