Wynagrodzenia

Wynagrodzenie za usługi prawnicze:

 

Dokładna wycena każdej sprawy następuje przed podjęciem się przez Kancelarię jej prowadzenia. Działając w zgodzie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, wysokość honorarium za usługi Kancelarii ustalana jest z uwzględnieniem:

  • koniecznego nakładu pracy,
  • wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy,
  • precedensowego bądź nietypowego charakteru sprawy,
  • miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta,
  • znaczenia sprawy dla klienta,
  • odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy,
  • utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych klientów
  • rodzaju więzi z klientem.

 

W większości spraw istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Wynagrodzenie ryczałtowe

 

Jest to forma wynagrodzenia w przypadku powierzenia Kancelarii kompleksowego prowadzenia sprawy – obejmuje konsultacje prawne, sporządzanie wszelkich pism procesowych, uczestniczenie w mediacjach i negocjacjach, a takżę zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.  Wynagrodzenie nie może być niższe nie określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265).

Wynagrodzenie za jednostkową czynność

Jest Formą wynagrodzenia w sytuacji braku kompleksowego prowadzenia sprawy przez Kancelarie. Może polegać na między innymi na:

- jednorazowym zastępstwie procesowym,

- sporządzeniu projektu umowy,

- sporządzeniu pisma procesowego lub wezwania do zapłaty.

Wynagrodzenie za jednorazową poradę prawną

Forma wynagrodzenia w sytuacji  spotkania w celu przedstawienia problemu i uzyskania wstępnej oceny sprawy pod kątem zasadności dalszego jej prowadzenia przez Kancelarię lub samodzielnie przez Klienta.

Wynagrodzenie za usługi mediacyjne

Koszty mediacji pozasądowych w sprawach o prawa majątkowe
200 zł - jednorazowa opłata rejestracyjna za czynności administracyjne związane z rozpoczęciem mediacji, ponoszona przez stronę lub strony zgłaszające chęć mediacji. Obejmuje przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz organizację procedury mediacyjnej. Cena obejmuje spotkanie informacyjne trwające do 1 h.

 

W sprawach, w których można ustalić wartość przedmiotu sporu wynagrodzenie mediatora wynosi: 1% wartości przedmiotu sporu, lecz nie mniej niż 250 zł.

W sprawach o prawa majątkowe, w których nie ma możliwości ustalenia wartości przedmiotu sporu, wynagrodzenie mediatora zostaje określone w trybie negocjacji.

250 zł - sporządzenie projektu ugody i protokołu z mediacji

Koszty mediacji pozasądowych / umownych w sprawach niemajątkowych
200 zł - jednorazowa opłata rejestracyjna za czynności administracyjne związane z rozpoczęciem mediacji, ponoszona przez stronę lub strony zgłaszające chęć mediacji. Obejmuje przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz organizację procedury mediacyjnej. Cena obejmuje spotkanie informacyjne trwające do 1 h.

500 zł – za pojedynczą sesję mediacyjną (max 1,5h) Strony umawiają się między sobą co do podziału tej kwoty między siebie.

250 zł - sporządzenie projektu ugody i protokołu z mediacji.

Zasady płatności:
Opłata wnoszona jest wyłącznie z góry przed sesją. Możliwa jest płatność gotówką lub przelewem na początku sesji.

W przypadku gdy sesja nie zostanie odwołana na 24 godziny przed jej rozpoczęciem, rezerwujący obowiązany jest dokonać 50% opłaty za zarezerwowany czas. Zatem celowe jest  ewentualne wcześniejsze odwołanie spotkań.

Formularz kontaktowy